Danh mục cán bộ Bộ môn Công nghệ cơ khí

TS. Đoàn Yên Thế

 

Chức vụ : Trưởng bộ môn Công nghệ Cơ khí 
Email : dythe@tlu.edu.vn
Điện thoại: (024)38.533.082

 

 

 

TS. Ngô Văn Lực

 

Chức vụ :  Phó trưởng bộ môn Công nghệ Cơ khí
Email : vanlucngo@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0982.900.248

 

 

NCS. Ngô Xuân Quang

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : ngoxuanquang@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0986312354

 

 

 

NCS. Trần Văn Khanh

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : khanhtv@tlu.edu.vn;
Điện thoại: +491748 525 666

 

 

TS. Nguyễn Công Nguyên

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : ngcnguyen@tlu.edu.vn
Điện thoại: 097.993.1996

 

 

 

NCS. Phan Bình Nguyên

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : phanbinhnguyen@tlu.edu.vn;
Điện thoại:

 

 

ThS. Ngô Văn Trúc

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : ngotruc@tlu.edu.vn
Điện thoại:

 

 

 

ThS. Lương Thanh Hảo

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : luonghao@tlu.edu.vn
Điện thoại:

 

 

 

NCS. Nguyễn Đức Nam

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : nguyenducnam@tlu.edu.vn;
Điện thoại: 0904 248 104