Danh mục cán bộ Bộ Môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

 

 

   PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

   Chức vụ: Trưởng Bộ môn
   Email: tuan_na_mxd@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

 

   ThS. NCS Nguyễn Hữu Tuấn

   Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn
   Email: nhtuan@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

   PGS. TS. Vũ Minh Khương

   Chức vụ: GV Cao cấp, Nguyên trưởng khoa, Nguyên trưởng Bộ môn
   Email: khuongmv@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

     TS. Nguyễn Ngọc Minh 

   Chức vụ: Giảng viên
   Email: ngminh@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

   

   TS. Bùi Văn Tuyển

   Chức vụ: Giảng viên
   Email: tuyenbv@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

   

   TS. Bùi Văn Hiệu

   Chức vụ: Giảng viên
   Email: hieubv@tlu.edu.vn
   Điện thoại: (0243) 563 66 46 (CQ)

 

 

 

    TS. Nguyễn Tường Vi

    Chức vụ: Giảng viên
    Email: nguyentuongvi1978@tlu.edu.vn 

    Điện thoại: 0989199280

 

 ThS. Nguyễn Trọng Dũng

    Chức vụ: Giảng viên
    Email: nguyentrongdung1302@tlu.edu.vn 

    Điện thoại: 0989.182.711