TS. Bùi Văn Tuyển

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

tuyenbv@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

- Máy xây dựng;

- Máy nâng;

- Đồ án Máy nâng;

- Máy vận chuyển liên tục;

- Kết cấu thép máy xây dựng.

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu đáp ứng động lực học của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn;

- Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng máy xây dựng.

Đào tạo:

- Từ 2001 đến 2006:      Kỹ sư, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà nội; 

- Từ 2008 đến 2011:      Thạc sỹ, Trường Đại học Giao thông vận tải Hà nội;

- Từ 2014 đến 8/2018:      NCS, Viện cơ học, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt nam. 

Kinh nghiệm:

- 2009 - nay: Giảng viên Bộ môn Máy xây dựng, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi;

- 2006 - 2009: Trưởng phòng dự án, công ty ALPHA.

Đề tài nghiên cứu:

1. Tham gian đề tài cấp Bộ. Tên đề tài "Phần tử hữu hạn trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu​". Năm thực hiện: 2017

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

1. Bùi Văn Tuyển,Dao động cơ – nhiệt của dầm có cơ tính biến thiên có lỗ rỗng dưới tác dụng của một lực điều hòa di động”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2016

2. Tran Thi Thom, Nguyen Quang Huan, Nguyen Dinh Kien, and Bui Van Tuyen,Fundamental frequency analysis of FG porous beams in thermal environment based on the improved third-order shear deformation theory”, hội nghị quốc tế về cơ kỹ thuật và tự động hóa lần thứ 4 (ICEMA4), tháng 8 năm 2016

3. Bui Van Tuyen, Tran Thi Thom, and Nguyen Dinh Kien, “Dynamic response of functionally graded Timoshenko beams in thermal environment due to a moving harmonic load”, Hội nghị khoa học toàn quốc vật liệu và kết cấu Composite - cơ học, công nghệ và ứng dụng, tháng 7 năm 2016

4. Van Tuyen BUI, Quang Huan NGUYEN, Thi Thom TRAN, Dinh Kien NGUYEN; “Vibration of Functionally Graded sandwich beam excited by a moving harmonic point load (Dao động của dầm Sandwich có cơ tính biến thiên chịu kích động của lực điều hòa di động)”; Hội nghị khoa học - công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, 11/2015.

5. Bùi Văn Tuyển,Dao động tự do của dầm có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ cao”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2015

6. Bui Van Tuyen, Tran Thi Thom, Nguyen Dinh Kien, and Le Thi Ha; “Vibration of functionally graded Euler-Bernoulli beams in thermal environment excited by a moving force”; Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, tháng 8/2015

7. Tran Thi Thom, Bui Van Tuyen, Nguyen Dinh Kien, “Free vibration of functionally graded sandwich beams in high temperature environment”; Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, tháng 8/2015

8. Bùi Văn Tuyển,Nghiên cứu áp dụng phương pháp ứng suất trước để tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu thép cầu trục”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2014, Đại học Thủy lợi.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Đình Kiên, “ Dao động của dầm có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ cao dưới tác dụng của lực điều hòa di động” Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, số 55, tháng 11 năm 2016.

2. Thanh Huong Trinh, Van Tuyen Bui, Ngoc Huyen Nguyen, Dinh Kien Nguyen and Buntara S. Gan, “Dynamic Behavior of Functionally Graded Beams in Thermal Environment due to a Moving Harmonic Load”, International Journal of Mechanical Systems Engineering, Volume 2. 2016. 119.

3. Dinh-Kien Nguyen, Quang-Huan Nguyen, Thi-Thom Tran, Van-Tuyen Bui,Vibration of bi-dimensional functionally graded Timoshenko beams excited by a moving load”. Acta Mech (2016). doi:10.1007/s00707-016-1705-3, published online 19 August 2016.

4. Nguyen Dinh Kien, Tran Thi Thom, Buntara Sthenly Gan, Bui Van Tuyen;Influences of Dynamic Moving Forces on the Functionally Graded Porous-Nonuniform Beam”, International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 6, no. 3, 2016, pp. 173 – 189.

5. Bùi Văn Tuyển, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán dầm chính của cầu trục dầm đôi”, Tạp chí cơ khí, tháng 1+2 năm 2014.

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Hướng đề tài về tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế, sử dụng các loại máy xây dựng

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên:

  • - Phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích động lực học kết cấu nói chung và máy xây dựng nói riêng.
  • - Tôi ưu hóa thiết kế kết cấu các loại máy xây dựng.

Giới thiệu