Danh mục cán bộ Bộ môn Công nghệ cơ khí

TS. Đoàn Yên Thế

Chức vụ: Trưởng Khoa - Trưởng bộ môn Công nghệ Cơ khí

Email: dythe@tlu.edu.vn

Điện thoại: (024)38.533.082

 

TS. Nguyễn Công Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngcnguyen@tlu.edu.vn

Điện thoại: 097.993.1996

 

ThS. NCS. Trần Văn Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: khanhtv@tlu.edu.vn

Điện thoại: +491748 525 666

 

ThS. NCS. Ngô Xuân Quang

Chức vụ: Giảng viên

Email: quangnx@wru.vn

Điện thoại:

 

ThS. NCS. Nguyễn Đức Nam

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenducnam@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0904 248 104

ThS. Lương Thanh Hảo

Chức vụ: Giảng viên

Email: luonghao@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 

ThS. Ngô Văn Trúc

Chức vụ: Giảng viên

Email: ngotruc@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 

ThS. NCS. Lê Thị Giang

Chức vụ: Giảng viên

Email: ltgiang@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 

ThS. Nguyễn Văn Tài

Chức vụ: Giảng viên

Email: tainv@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 

TS. Phan Bình Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Email: phanbinhnguyen@tlu.edu.vn

Điện thoại:

 

TS. Nguyễn Thị Hằng Nga

Chức vụ: Giảng viên

Email: nthnga@tlu.edu.vn

Điện thoại: 0888 901 902 (DĐ)

 

ThS. Đoàn Khắc Hiệp

Chức vụ: Giảng viên

Email: dkhiep@tlu.edu.vn; doankhachiep@gmail.com

Điện thoại: 0243-853-3082(CQ)

                    0972-836-561  (DĐ)

 

ThS. Phạm Thanh Tùng

Chức vụ: Giảng viên

Email: tungpt@tlu.edu.vn;

Điện thoại: 0987.140.792