Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

ạp chí Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thuỷ lợi và Môi trường được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp giấy phép số 158/GP-BVHTT ngày 08 tháng 5 năm 2003; mã số ISSN: 1859-3941. Tạp chí thuộc danh mục các tạp chí được tính điểm công trình của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

Tạp chí KHKT Thủy lợi & Môi trường ra đời nhằm mục đích công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tiến bộ KHKT, mô hình tổ chức quản lý điển hình... về lĩnh vực khoa học kỹ thuật thuỷ lợi, thuỷ điện, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường của các nhà khoa học trong và ngoài nước...của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nông nghiệp nông thôn. Tạp chí xuất bản định kỳ 3 tháng 1 số với chất lượng ngày càng cao.

   
   
   

 

Chi tiết xem tại: http://tapchivatuyentap.tlu.edu.vn/Trangch%E1%BB%A7.aspx