LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 32 năm 2020 (03/08 - 09/08/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

03/08

 - 10:30-11:30: P212/A1

Họp đề cử sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc khen thưởng Tp. Hà Nội

TP: BGH, P3, P7, ĐTN

Nguyễn Trung Việt

 

 - 14:00-18:00: P225/A2

Họp Phiên 1 - Hội đồng GS cơ sở Trường Đại học Thủy lợi năm 2020

TP: Các thành viên HĐ GS CS Trường ĐHTL năm 2020; Đ/d VP HĐ GS NN.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Ba

04/08

 - 08:00-18:00: P225/A2

Họp Phiên 2 - Hội đồng GS cơ sở Trường Đại học Thủy lợi năm 2020

TP: Các thành viên HĐ GS CS Trường ĐHTL năm 2020; Các ứng viên đăng ký xét đạt TCCD GS, PGS đủ điều kiện BCTQ.

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Tư

05/08

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-08:45: T35

Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

TP: Giảng viên lớp học; Đ/d Đảng ủy Trường và các ban của Đảng ủy; các học viên theo Quyết định của Đảng ủy Khối; k/m đại diện Đoàn thanh niên Trường dự

Nguyễn Quang Kim

 

 - 08:30-10:00: P225/A2

Họp Hội đồng sáng kiến cơ sở năm 2020

TP: Các thành viên Hội đồng sáng kiến cơ sở (theo Quyết định số 1108/QĐ-ĐHTL ngày 27/7/2020 của Hiệu trưởng)

Trịnh Minh Thụ

 

 - 08:30-10:30: Room5/K1

Hop đoàn kiểm tra tốt nghiệp THPT.

TP: TP: GS. Việt; Tất cả Cán bộ đoàn kiểm tra tốt nghiệp THPT.(Theo QĐ số 1102/QĐ-ĐHTL ngày 27/7/2020).

Nguyễn Trung Việt

 

 - 14:00-16:30: P225/A2

Rà soát, trao đổi về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên chính quy

TP: BGH; Lđ các phòng: P3, P4, P7

Trưởng và phó các khoa, Trưởng và phó các bộ môn

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Năm

06/08

 

 - 08:00-17:00: T35

Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

TP: Giảng viên; các học viên theo quyết định của Đảng ủy Khối

Ban Tuyên giáo

 

Thứ Sáu

07/08

 

 - 08:30-10:30: P225/A2

Rà soát nội dung Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 dựa trên văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và ý kiến đóng góp của CBCC cấp Khoa

TP: Thường trực các tiểu ban xây dựng CL theo QĐ số 1908QD-ĐHTL ngày 18/9/2019

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Bảy

08/08

 

 

Chủ Nhật

09/08

 

 

 

THÔNG BÁO