Cơ cấu tổ chức Khoa Cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi

Khoa Cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi là đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Thủy Lợi, gồm có 06 Bộ môn và 01 Trung tâm trực thuộc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi

1. CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ

     - Bí thư:          TS. Đoàn Yên Thế

     - Phó bí thư:  TS. Nguyễn Ngọc Huyên

2. BAN CHỦ NHIỆM KHOA CƠ KHÍ

     - Trưởng Khoa:        TS. Đoàn Yên Thế

     - Phó trưởng khoa:  TS. Nguyễn Ngọc Huyên

     - Trợ lý khoa:             KS. Phạm Thị Hạnh

3. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

     - Chủ tịch:                 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

     - Phó chủ tịch:          KS. Phạm Thị Hạnh

4. CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

     - Bí thư:          Phạm Vũ Nam

     - Phó bí thư: Nguyễn Văn Lập

5. LIÊN CHI ĐOÀN KHOA

     - Bí thư:          ThS. Đặng Ngọc Duyên

     - Phó bí thư:  SV. Nguyễn Khắc Thọ

     - Phó bí thư: SV. Nguyễn Thu Hiền

6. CÁC BỘ MÔN – TRUNG TÂM

6.1. Bộ môn Cơ học kỹ thuật

            - Trưởng bộ môn:                 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

            - Phó trưởng bộ môn:         TS. Nguyễn Ngọc Huyên

6.2. Bộ môn Đồ họa kỹ thuật

            - Quyền Trưởng bộ môn:    ThS.Kts. Nguyễn Việt Anh

            - Phó trưởng bộ môn:         ThS.Kts. Lê Mai Hương

6.3. Bộ môn Công nghệ cơ khí

            - Trưởng bộ môn:                TS. Đoàn Yên Thế

            - Phó trưởng bộ môn:         TS. Ngô Văn Lực

6.4. Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

            - Trưởng bộ môn:               PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn      

            - Phó trưởng bộ môn:        GVC.TS. Nguyễn Hữu Tuấn

6.5. Bộ môn Kỹ thuật ô tô

            - Trưởng bộ môn:               TS. Nguyễn Đức Ngọc

            - Phó Trưởng bộ môn:       TS. Nguyễn Ngọc Linh

6.6. Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử

            - Trưởng bộ môn:         TS. Nguyễn Huy Thế

6.7. Trung tâm KHCN Cơ học & Máy thủy lợi

            - Giám đốc:                TS. Đoàn Yên Thế

            - Phó giám đốc:        TS. Nguyễn Ngọc Linh

Giới thiệu