SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT

Các giáo trình, bài giảng đã biên soạn:
-  Giáo trình bài tập Cơ học lý thuyết
- Giáo trình Cơ học lý thuyết phần tĩnh và động học
-  Giáo trình động lực học
-  Lời giải 360 Bài tập cơ học lý thuyết
-  Lý thuyết va chạm áp dụng vào bài toán cọc
-  Giáo trình bài tập phần tĩnh học và động học
-  Giáo trình bài tập động lực học
-  Giáo trình tĩnh học và động học
- Cơ học lý thuyết  cho Đại học tại chức Viên Chăn Tadthoong Viên Chăn 1987
-  Bài giảng lý thuyết dao động
- Cơ học môi trường liên tục dùng cho sinh viên Đại học Thủy lợi
- Bài giảng cơ học lý thuyết dùng cho sinh viên tại chức
- Cơ học môi trường liên tục dùng cho cao học
- Cơ học lý thuyết
- Đề thi và đáp án 1989 – 1997 Olympic cơ học toàn quốc
- Lý thuyết dao động
Số giáo trình dịch từ tài liệu nước ngoài: 03
1. Cơ học kỹ thuật – Tĩnh học (Engineering Mechanics – Statics), 2007.
2. Cơ học kỹ thuật – Động lực học (Eng. Mechanics – Dynamics), 2008.
3. Dao động cơ học (Mechanical Vibrations), 2009