DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT

STT

Tên đề tài

Mã số

Cấp

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu ứng suất kéo của cọc bê tông đóng trong nền đồng nhất.

 

Cơ sở

2002-2003

2

Áp dụng lý thuyết va chạm dọc của hai thanh đàn hồi để xác định ứng suất cọc đóng trong nền một lớp đáy cọc tựa trên nền đất yếu.

 

Cơ sở

2005- 2006

3

Chọn đầu búa và chọn đệm theo hệ số truyền năng lượng của búa vào cọc, cọc đóng trong nền hai lớp.

 

Cơ sở

2005- 2006

4

Lý thuyết va chạm dọc của thanh và ứng dụng vào bài toán kỹ thuật.

 

Quốc gia

2001- 2002

5

Lý thuyết va chạm dọc của thanh và ứng dụng vào bài toán kỹ thuật.

 

Quốc gia

2003- 2005

6

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ công tác máy đào gầu nghịch dung tích gầu V = 0,6m3

 

Bộ

2006

7

Sóng trong môi trường đàn hồi

 

Nafosted

2010-2012

8

Bài toán động trong môi trường phân lớp

 

Nafosted

2013-2015

9

Tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

 

Nafosted

2015-2016

10

Sóng trong môi trường không nén được

 

Nafosted

2017-2019