Cán bộ, giảng viên của bộ môn Cơ học kỹ thuật

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Chức vụ :Trưởng bộ môn Cơ kỹ thuật  


Email :nttbinhclt@tlu.edu.vn


Điện thoại:02435636472       (CQ)

                    0904289923   …  (DĐ)

 

TS. Nguyễn Ngọc Huyên

 

Chức vụ :Phó trưởng bộ môn Cơ kỹ thuật


Email :nnhuyen@tlu.edu.vn

             nguyenngochuyendhtl@gmail.com


Điện thoại: 0243 563 6472 (CQ)

                    0243 62928724 (NR)

                    0989 669 782  (DĐ)

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tộ

 

Chức vụ : Giảng Viên


Email :nguyendangto@tlu.edu.vn


Điện thoại: 0913008084

TS. Nguyễn Thị Khánh Linh

Chức vụ :Giảng Viên


Email :ntklinh@tlu.edu.vn


Điện thoại: 01638381736

 

ThS. Lê Thị Việt Anh

 

 

 

 

 

 

Chức vụ : Giảng Viên

Email :vietanhdhtl@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0919413656

 

ThS. Bùi Tuấn Anh

 

Chức vụ : Giảng Viên

Email : anhbt@tlu.edu.vn

 

Th.S. Nguyễn Thị Hải Duyên

 

Chức vụ : Giảng Viên

Email : duyennth@tlu.edu.vn
Điện thoại: 01663731676