ĐÀO TẠO BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT

Đào tạo Đại học chính quy, cao đẳng và hệ tại chức

Các môn giảng dạy: Cơ học cơ sở 1

Cơ học cơ sở 2

Dao động và điều khiển

 

Đào tạo Sau đại học: Th.s và TS

Lý thuyết dao động

Cơ học môi trường liên tục