Đào tạo bộ môn cơ học kĩ thuật

Bộ môn tham gia đào tạo nhiều hệ trong nhà trường bao gồm Đại học chính quy, cao đẳng và hệ tại chức

Các môn giảng dạy: Cơ học cơ sở 1

Cơ học cơ sở 2

Dao động và điều khiển

 

Đào tạo Sau đại học: Thạc sĩ và Tiến sĩ

Các môn giảng dạy: Lý thuyết dao động

Cơ học môi trường liên tục