Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Ô tô trình độ đại học theo phương pháp tiếp cận CDIO (Hình thành Ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành) theo hình thức đào tạo tín chỉ trong thời gian 4,5 năm với các mục tiêu cụ thể như:

Kiến thức và lập luận ngành (học để biết): hiểu biết về lí luận chính trị, nắm vững khoa học cơ bản; vận dụng kiến thức cơ sở kỹ thuật cốt lõi; phân tích và tổng hợp được kiến thức kỹ thuật nâng cao.

Phát triển phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp (học để trưởng thành): khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề, thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức; khả năng tư duy tầm hệ thống; có đạo đức, tư tưởng, thái độ bình đẳng và các trách nhiệm khác.

Kỹ năng giao tiếp toàn diện, nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và làm việc nhóm (học để chung sống).

Sáng tạo, triển khai thiết kế, thực hiện ý tưởng và ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp, xã hội và môi trường (học để làm).