SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CỦA BM ĐHKT

Các giáo trình đã biên soạn:

+ Giáo trình Hình học Hoạ hình, 1966.

+ Giáo trình Vẽ Kỹ thuật Thuỷ Lợi, 1976.

+ Giáo trình Hình học Hoạ hình cho hệ tại chức, 1983.

+ Giáo trình Vẽ công trình Thuỷ Lợi, 1992, tái bản 2006.

Các giáo trình biên dịch từ tài liệu của Mỹ:

+ Giáo trình “Đồ hoạ Kỹ thuật” biên dịch từ cuốn “Technical graphics communication”, 2008.

+ Giáo trình “Vẽ Cơ Khí” biên dịch từ cuốn “Technical graphics communication”, 2009.

+ Giáo trình “Kiểu dạng, không gian và quy tắc Kiến Trúc” biên dịch từ cuốn “Architecture: form, space and order”, 2010.

+ Giáo trình “Cấu trúc Kiến Trúc” biên dịch từ cuốn “Structure as architecture”, 2010.

+ Giáo trình “Tạo hình Kiến trúc cầu giao thông” biên dịch từ cuốn “Bridgescape: the Art of Designing Bridges”, 2010.

Các bải giảng đã biên soạn:

+ Bài giảng Hình học hoạ hình, 1990.

+ Bài giảng Kiến Trúc công trình Thuỷ Lợi, 2002.

+ Bài giảng điện tử môn Kiến trúc công trình Thủy Lợi, 2010.

+ Bài giảng điện tử môn Vẽ công trình Thủy Lợi, 2010.

+ Bài giảng chuẩn môn học Đồ Họa kỹ thuật, 2011.

+ Bài giảng Đồ họa Kỹ thuật 1, 2013.

+ Bài giảng Đồ họa Kỹ thuật 2, 2013.