Danh mục cán bộ Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử

TS. Nguyễn Huy Thế
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Email: nguyenhuythe@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0912684484
ThS. Triệu Thị Minh Thu
Chức vụ : Giảng viên
Email : thutrieu@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0968434969
ThS. Nguyễn Thanh Hải
Chức vụ : Giảng viên
Email : nthai@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0962941992
KS. Lương Bá Trường
Chức vụ : Giảng viên
Email : truonglb@tlu.edu.vn truonglb@tlu.edu.vn truonglb@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0348216767
KS. Trần Văn Hải
Chức vụ : Giảng viên
Email : tranvanhai@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0988329501
KS. Nguyễn Tuấn Anh  

 

 

 

 

 

Chức vụ : Giảng viên
Email : nguyentuananh@tlu.edu.vn
Điện thoại: 0969325972

Bộ môn - Trung tâm