NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ HỒNG BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CƠ KỸ THUẬT

Vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2020, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng với đề tài: “Phân tích động lực học tấm có vết nứt chịu tải trọng di động”, chuyên ngành Cơ kỹ thuật, mã số 9.52.01.01. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thái Chung.

Tham dự buổi bảo vệ có GS.TS. Nguyễn Trung Việt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong và ngoài Trường; đồng nghiệp cùng gia đình và bạn bè của Nghiên cứu sinh.

GS.TS. Nguyễn Trung Việt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi chúc mừng NCS Nguyễn Thị Hồng

Với những kết quả đạt được trong luận án, Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Những đóng góp mới của luận án:

   1, Trên cơ sở các công bố liên quan đến vết nứt của tấm, đã phát triển và cụ thể hóa được các quan hệ ứng xử và các ma trận đối với phần tử tấm có vết nứt, chịu uốn cùng với việc  xây dựng các ma trận bổ sung do khối lượng di động và hệ dao động di động gây ra, đã thiết lập các phương trình mô tả dao động của tấm có vết nứt chịu tác dụng của 2 mô hình tải trọng di động nêu trên, trong đó lý thuyết chuyển vị bậc nhất của tấm đã được sử dụng.

2, Thiết lập thuật toán PTHH và chương trình tính CRACKED_ PLATE_MOVING_2019 (CPM_2019) để giải phương trình vi phân có hệ số phụ thuộc thời gian, tính chất vết nứt… mô tả dao động của tấm có vết nứt chịu tác dụng của khối lượng di động và hệ dao động di động. Chương trình tính đã được kiểm chứng và cho thấy đảm bảo tin cậy.

   3, Kết quả khảo sát số trên nhiều bài toán với các thông số kết cấu, vết nứt, tải trọng, điều kiện liên kết thay đổi cho thấy ảnh hưởng của chúng đến đáp ứng động lực học của tấm có vết nứt chịu tải trọng di động. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của vết nứt trong ứng xử cơ học của tấm là đáng kể, không thể bỏ qua, tiếp theo các nhận xét, đánh giá và khuyến cáo kỹ thuật với các kết quả khảo sát khác có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực: giao thông vận tải, đảm bảo vượt sông, chống lầy cho xe cơ giới.

   4, Bộ số liệu thực nghiệm trên mô hình với các trường hợp tấm thép không có và có số lượng vết nứt khác nhau cho phép đánh giá đáp ứng động của tấm chịu tác dụng của khối lượng di động. Kết quả thực nghiệm đã góp phần kiểm tra và cho phép khẳng định sự phù hợp của mô hình, thuật toán và độ tin cậy của chương trình tình CPM_2019 do tác giả đã lập. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm góp phần làm phong phú thêm trong nghiên cứu thực nghiệm đối với kết cấu tấm có vết nứt và không có vết nứt chịu tác dụng của tải trọng di động.

Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Hội đồng đánh giá

Các kết quả nghiên cứu chính của luận án đã được công bố trong 4 công trình khoa học gồm:

1. Nguyễn Thái Chung, Lê Phạm Bình, Nguyễn Thị Hồng (2016), Phân tích động lực học dầm có vết nứt trên nền đàn hồi chịu tác dụng của khối lượng di động, Tạp chí Giao thông vận tải. Hà Nội 05/2016, tr.52-55.

2. Nguyen Thi Hong, Nguyen Thai Chung, Le Xuan Thuy (2019), Finite Element Analysis of a Cracked Plate Subjected to Moving Mass, Tạp chí Xây dựng Việt Nam, số 614, tr.55-61.

3. Nguyen Thai Chung, Nguyen Thi Hong, and Le Xuan Thuy (2019), Dynamic Analysis of Cracked Plate Subjected to Moving Oscillator by Finite Element Method, Mathematical Problems in Engineering (ISCI), Volume 2019, 11 pages.

4. Nguyen Thi Hong, Nguyen Thai Chung, Duong Thi Ngoc Thu (2020), Finite Element Modeling and Experimental Study on Dynamic Behavior of Cracked Plates Subjected to Moving Mass, Tạp chí Giao thông Vận tải. Hà Nội 03/2020, tr.82-88.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Học viện Kỹ thuật Quân sự cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng.

Có thể tìm hiểu luận án tại:

- Thư viện Học viện kỹ thuật Quân sự

- Thư viện Quốc gia

Sau đây là một số hình ảnh khác tại buổi bảo vệ: