Các môn học

1

Động cơ đốt trong

2

Cấu tạo ô tô

3

Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô

4

Động lực học ô tô

5

Hệ thống điện ô tô

6

Chẩn đoán và sửa chữa ô tô

7

Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

8

Kết cấu và tính toán ô tô

9

Đồ án kết cấu và tính toán ô tô

10

Đồ án công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

11

An toàn vận hành ô tô

12

Thực tập chẩn đoán và sửa chữa ô tô

 

Kiến thức tự chọn tự do cho chuyên ngành

1

Nhập môn xác suất thống kê

2

Phương pháp số ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí

3

Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô

4

Thí nghiệm và đăng kiểm ô tô

5

Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

6

Kiểm soát không khí và xử lý tiếng ồn ô tô

7

Xe chuyên dùng

8

Thực tập chuyên ngành cơ khí ô tô