Danh mục các môn học BM Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp tham gia đào tạo

Đại học:

 1. Kỹ thuật thủy khí;
 2. Ô tô - Máy kéo;
 3. Máy nâng;
 4. Đồ án máy nâng;
 5. Máy làm đất;
 6. Đồ án máy làm đất;
 7. Thiết bị thủy công;
 8. Đồ án thiết bị thủy công;
 9. Máy sản xuất vật liệu xây dựng;
 10. Bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng;
 11. Thực tập bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng;
 12. Bơm quạt máy nén khí;
 13. Kết cấu thép trong máy xây dựng;
 14. Máy vận chuyển liên tục;
 15. Máy và thiết bị chuyên dùng;
 16. Tổ chức thi công bằng cơ giới hóa;
 17. Kỹ thuật rung và ứng dụng trong máy xây dựng;
 18. Động lực học máy xây dựng;
 19. An toàn vận hành sử dụng máy xây dựng;
 20. Mô phỏng số trong kỹ thuật cơ khí;
 21. Thiết bị thi công cầu hầm;
 22. Quản lý và kỹ thuật bảo trì công nghiệp;
 23. Thực tập chuyên ngành máy xây dựng.

Cao học:

 1. Truyền động thuỷ lực và khí nén;
 2. Thiết kế và phân tích thực nghiệm;
 3. Máy làm đất nâng cao;
 4. Máy trục nâng cao.