Thông báo lịch trả hồ sơ sinh viên tốt nghiệp hoc kì 1 năm học 2015-2016

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 187/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Điều chỉnh lịch trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy

Học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

 

Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 như sau:

           1. Địa điểm trả hồ sơ: Hội trường T45

           2. Thời gian trả hồ sơ:

             - Kế hoạch: Thứ Năm (24/3/2016), cụ thể như sau:

Thời gian

Bàn

Thứ Năm (ngày 24/3/2016)

Từ 13h00 đến 14h00

Từ 14h00 đến 15h00

Từ 15h00 đến 16h00

Từ 16h00 đến 17h00

Bàn số 1

53C-TL1

53NTC1

53V & G

53Đ1

Bàn số 2

53C-TL2

53NTC2

53MT

53Đ2

Bàn số 3

53C-TL3

53CTN

53B1

53KTĐ

Bàn số 4

53C-TL4

53NQ

53B2

53M-TBLĐ

Bàn số 5

53CT1

53HP

53QLXD

53M-TBNC

Bàn số 6

53CT2

53TH1

53K, QT, KT

53M-TBTC

Bàn số 7

53C-XD, 53C-GT & 55LT-C trở về trước

53TH2

K54CĐ & 55LT-KT trở về trước

K53 Cơ sở 2

Bàn số 8

K52 trở về trước

khoa C + VB2

K52 trở về trước khoa N & CNTT

K52 trở về trước

khoa V, MT, B, K

K52 trở về trước khoa NL, CK

            3. Một số lưu ý:

            - Trước khi nhận hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên phải trả trang phục tốt nghiệp.

            - Tại bàn trả hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên cần thực hiện theo yêu cầu sau:

            + Xuất trình Chứng minh thư ND và “Giấy chứng nhận sức khoẻ” của Y tế trường để kiểm tra;

            + Nộp lại Thẻ sinh viên và “Giấy thanh toán” đã có đầy đủ chữ ký xác nhận không nợ của các đơn vị trong trường.

            - Trả hồ sơ chỉnh sửa những trường hợp có sai sót: Ngày 30/3/2016, tại Phòng CTCT & Quản lý sinh viên (P.112/A1).

 

  Gửi ý kiến phản hồi
785