Thông báo về kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CƠ KHÍ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

Căn cứ Kế hoạch Hội nghị khoa học sinh viên năm 2016 của trường, Khoa Cơ khí thông báo kế hoạch tổ chức bảo vệ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa như sau:

I) Kế hoạch tổ chức

– Từ 7/12/2016-20/12/2016: sinh viên đăng ký đề tài NCKH với giáo viên hướng dẫn (Họ tên sinh viên, lớp, tên đề tài).

– Từ 20/12/2016- 25/12/2017: Giáo viên gửi DS đề tài NCKH về Khoa tập hợp

– Từ 5/3/2017- 10/3/2017: sinh viên nộp Báo cáo toàn văn và Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu về Văn phòng Khoa Cơ khí.

– Hội nghị cấp khoa diễn ra từ 15/3/2017-25/3/2017, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

II) Yêu cầu báo cáo

Sinh viên viết Báo cáo toàn văn; Báo cáo tóm tắt theo các mẫu quy định của Phòng Khoa học và công nghệ.

III) Đánh giá kết quả báo cáo

Sinh viên chuẩn bị báo cáo bằng powerpoint.

Thời gian trình bày báo cáo NCKH cấp Khoa: tối đa 15 phút

Thời gian trả lời câu hỏi: 10 phút

Đề nghị các sinh viên đã đăng ký thực hiện Đề tài NCKH và các thầy cô hướng dẫn nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch trên.

Nơi nhận:

–          SV khoa CK,

–          GV trong khoa,

–          Lưu: VP khoa CK.

 

Trưởng khoa

(Đã ký)

 

 

TS. Đoàn Yên Thế