THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BCN Khoa Cơ khí Thông báo Danh sách Sinh viên thuộc các Hội đồng chấm tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 – 2017

I/ Danh sách Thư ký

– Hội đồng Cơ khí 1: ThS. Nguyễn Ngọc Minh – SĐT: 0983.666.765

– Hội đồng Cơ khí 2: ThS. Nguyễn Hữu Tuấn – SĐT: 0988.903.674

– Hội đồng Cơ khí 3: ThS. Nguyễn Văn Kựu – SĐT: 0943.890.858

Sinh viên chú ý: Sinh viên thuộc Hội đồng nào thì nộp cho Thư ký của hội đồng đó

II/ Thời gian và địa điểm nộp Đồ án tốt nghiệp

1. Thời gian nộp ĐATN: 8h00 – 10h00, Thứ 3, Ngày 03 tháng 01 năm 2017

2. Địa điểm nộp ĐATN:

– Hội đồng Cơ khí 1: Văn phòng Khoa Cơ khí – Phòng 314 – Nhà A1

– Hội đồng Cơ khí 2: Bộ môn Công nghệ cơ khí – Phòng 316 – Nhà A1

– Hội đồng Cơ khí 3: Bộ môn Máy xây dụng – Phòng 318 – Nhà A1

III/ Nội dung nộp đồ án tốt nghiệp

– 02 quyển thuyết minh

– 01 bộ bản vẽ đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành theo quy định

– 01 đĩa CD chứa nội dung đồ án tốt nghiệp

IV/ Thời gian và địa điểm Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

1. Thời gian bảo vệ: Ngày 13 – 14 tháng 01 năm 2017 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

2. Địa điểm bảo vệ ĐATN:

– Hội đồng Cơ khí 1: Phòng 341 – Nhà A3

– Hội đồng Cơ khí 2: Phòng 345 – Nhà A3

– Hội đồng Cơ khí 3: Phòng 347 – Nhà A3

V/ Danh sách sinh viên thuộc các Hội đồng bảo vệ như sau:

– Hội đồng Cơ khí 1: đính kèm tại đây

– Hội đồng Cơ khí 2: đính kèm tại đây

– Hội đồng Cơ khí 3: đính kèm tại đây

          Chú ý: Sinh viên nhanh chóng hoàn thành đồ án và nộp đúng thời hạn quy định, sau thời gian thông báo ở trên, sinh viên nào không nộp sẽ chịu trách nhiệm.