Hướng dẫn bài tập lớn môn học Kết cấu thép Máy xây dựng và một số tiêu chuẩn liên quan

Các bạn download Hướng dẫn bài tập lớn môn học Kết cấu thép Máy xây dựng tại đây

Các bạn download Tiêu chuẩn Việt nam 4244_2005  tại đây

Các bạn download Tiêu chuẩn Việt nam 5575_2012 tại đây