Lãnh đạo Khoa

Ban chủ nhiệm khoa

STT Họ tên Chức vụ Liên hệ Hình ảnh
1 TS. Đoàn Yên Thế Trưởng khoa Điện thoại: (04)35636466

Email: dythe@tlu.edu.vn

20
2 TS. Nguyễn Đức Ngọc Phó Trưởng khoa Điện thoại: (04)35636446

Email: ndn@tlu.edu.vn

03
3 ThS. Nguyễn Ngọc Huyên Phó Trưởng khoa Điện thoại: (04)35636472

Email: ndinhhuyen@tlu.edu.vn

Th Huyen
4 KS. Phạm Thị Hạnh Trợ lý khoa Điện thoại: (04)38553082

Email: mhanhpt@tlu.edu.vn

 mhanh