Nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học

(TLU) - Đào tạo Sau đại học luôn luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng, gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng của các địa phương.

Thực hiện Nghị quyết của Chính  phủ về đổi mới Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi đã chủ động thực hiện đổi mới nói chung và ở trình độ sau đại học nói riêng để đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập với thế giới.

Từ năm 2009, Nhà trường thực hiện đào tạo sau đại học theo học chế tín chỉ. Thời gian đào tạo được rút ngắn từ 3 năm xuống còn 2 năm và đến năm 2014 còn 1,5 năm với 45 tín chỉ. Chương trình đào tạo được thiết kế dựa theo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Chi tiết xem tại: http://tlu.edu.vn/dao-tao-tien-si/nang-cao-chat-luong-dao-tao-sau-dai-hoc-8106