CÁC SÁCH DO BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ BIÊN SOẠN ĐÃ XUẤT BẢN

STT

Sách chuyên khảo

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Thiết kế Chi tiết máy tập 1

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

2

Thiết kế Chi tiết máy tập 2

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

3

Động học và động lực máy tập 1 và tập 2

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2012

4

Xử lý bề mặt

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

5

Nhiệt động học

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

6

Tính chất cơ học vật liệu

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

7

Kích thước và DS hình học

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

8

Nguyên lý máy

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

9

Công nghệ chế tạo

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2013

10

Truyền nhiệt

Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội

2015