Danh mục các môn học Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử tham gia đào tạo

Đại học:

1. Nhập môn Kỹ thuật Cơ điện tử

2. Truyền động thủy lực và khí nén

3. Thực tập thủy lực và khí nén

4. Kỹ thuật lập trình Cơ điện tử

5. Thực tập lập trình Cơ điện tử

6. Công nghệ CNC

7. Động lực học hệ nhiều vật

8. Phương pháp số và MATLAB

9. Điều khiển tự động

10. Cảm biến và xử lý tín hiệu điện

11. Thực tập đo lường và xử lý tín hiệu điện

12. Vi điều khiển

13. Thực tập Vi điều khiển

14. Robotics

15. Điều khiển logic và PLC

16. Thực tập tự động hóa

17. Hệ thống Cơ điện tử

18. Hệ thống nhúng

19. Thực tập mô phỏng và điều khiển robot

20. Thực tập chuyên ngành Cơ điện tử

21. Đồ án Hệ thống Cơ điện tử

22. Thực tập tốt nghiệp

23. Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn - Trung tâm