Quyết định mức thu học phí áp dụng cho năm học 2020-2021

Quyết định mức thu học phí áp dụng cho năm học 2020-2021

1/ Quyết định số 1496/QĐ-ĐHTL ngày 22/9/2020 về việc ban hành Quy định mức thu học phí áp dụng cho năm học 2020-2021 đối với K62 hệ Chính quy, hệ Liên thông: http://www.tlu.edu.vn/hoc-phi/quyet-dinh-muc-thu-hoc-phi-ap-dung-cho-13322

 2/ Quyết định số 1497/QĐ-ĐHTL ngày 22/9/2020 về ban hành Quy định về  mức thu học phí áp dụng cho năm học 2020-2021 đối với K61 hệ Chính quy, hệ Liên thông, 56 hệ Cao đẳng trở về trước, hệ vừa học vừa làm, đào tạo Thạc sĩ, đào tạo Tiến sĩ: http://www.tlu.edu.vn/hoc-phi/quyet-dinh-ve-muc-thu-hoc-phi-ap-dung-13323