THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BCN Khoa Cơ khí Thông báo Danh sách Sinh viên thuộc các Hội đồng chấm tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 - 2017

I/ Danh sách Thư ký

- Hội đồng Cơ khí 1: ThS. Nguyễn Ngọc Minh - SĐT: 0983.666.765

- Hội đồng Cơ khí 2: ThS. Nguyễn Hữu Tuấn - SĐT: 0988.903.674

- Hội đồng Cơ khí 3: ThS. Nguyễn Văn Kựu - SĐT: 0943.890.858

Sinh viên chú ý: Sinh viên thuộc Hội đồng nào thì nộp cho Thư ký của hội đồng đó

II/ Thời gian và địa điểm nộp Đồ án tốt nghiệp

1. Thời gian nộp ĐATN: 8h00 - 10h00, Thứ 3, Ngày 03 tháng 01 năm 2017

2. Địa điểm nộp ĐATN:

- Hội đồng Cơ khí 1: Văn phòng Khoa Cơ khí - Phòng 314 - Nhà A1

- Hội đồng Cơ khí 2: Bộ môn Công nghệ cơ khí - Phòng 316 - Nhà A1

- Hội đồng Cơ khí 3: Bộ môn Máy xây dụng - Phòng 318 - Nhà A1

III/ Nội dung nộp đồ án tốt nghiệp

- 02 quyển thuyết minh

- 01 bộ bản vẽ đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành theo quy định

- 01 đĩa CD chứa nội dung đồ án tốt nghiệp

IV/ Thời gian và địa điểm Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

1. Thời gian bảo vệ: Ngày 13 - 14 tháng 01 năm 2017 (Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

2. Địa điểm bảo vệ ĐATN:

- Hội đồng Cơ khí 1: Phòng 341 - Nhà A3

- Hội đồng Cơ khí 2: Phòng 345 - Nhà A3

- Hội đồng Cơ khí 3: Phòng 347 - Nhà A3

V/ Danh sách sinh viên thuộc các Hội đồng bảo vệ như sau:

- Hội đồng Cơ khí 1: đính kèm tại đây

- Hội đồng Cơ khí 2: đính kèm tại đây

- Hội đồng Cơ khí 3: đính kèm tại đây

          Chú ý: Sinh viên nhanh chóng hoàn thành đồ án và nộp đúng thời hạn quy định, sau thời gian thông báo ở trên, sinh viên nào không nộp sẽ chịu trách nhiệm.