Kế hoạch Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K58 (đợt 2) năm học 2016 – 2017

Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K58 (đợt 2) năm học 2016 – 2017

 

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số: 1224/KH-ĐHTL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

Học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh K58 (đợt 2)

năm học 2016 – 2017

A.Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

- Thời gian: Từ ngày 30/11/2016 đến ngày 24/12/2016.

- Địa điểm: Trung tâm GDQP-AN (Đại học Quốc gia Hà Nội) - Thôn 7 - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong  thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

 1. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Toàn bộ sinh viên K58 hệ đại học chính quy (trừ sinh viên thuộc khoa Công trình, khoa Kinh tế & Quản lý và sinh viên thuộc đối tượng miễn, tạm hoãn học);

- Sinh viên K57 trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP-AN (nếu có nguyện vọng học).

 1. Quy định về tổ chức đón, trả sinh viên
 2. Thời gian

- Thời gian đón sinh viên: Thứ Tư, ngày 30/11/2016, cụ thể như sau:

+ 08h00: tập trung sinh viên

+ 09h00: xe xuất phát

- Thời gian trả sinh viên:  Thứ Bảy, ngày 24/12/2016.

 1. Địa điểm: Sân bóng chuyền (trước KTX nhà 4) trường Đại học Thủy lợi.
 2. Yêu cầu

          - Sinh viên có mặt theo thời gian và địa điểm đúng quy định như trên, tập hợp theo danh sách đi từng xe dưới sự điều hành của Trung tâm. Trường hợp sinh viên không có mặt do có lý do đặc biệt, phải tự đến Trung tâm tại Hòa Lạc và phải có giấy giới thiệu của Trường Đại học Thủy lợi kèm theo để nhập học, nếu đến muộn sau 02 ngày kể từ ngày 30/11/2016 Trung tâm không tiếp nhận.

- Sinh viên tự chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết (chống nóng, chống rét) cho sinh hoạt, học tập hàng ngày (Trung tâm chỉ bảo đảm trang bị quân trang theo quy định của môn học). Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

- Sinh viên mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên) và kinh phí (khoảng 1.500.000 đồng/SV) để nộp cho Trung tâm khi đến học (xem chi tiết tại phụ lục 1).

- Sinh viên nắm chắc kế hoạch, lớp biên chế học GDQPAN (đại đội), người phụ trách (đại đội trưởng) (xem phụ lục 2).

- Chấp hành nghiêm túc theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm và các quy định trong quá trình học tập GDQP-AN tại Trung tâm.

 1. Đối tượng & thủ tục miễn, giảm, tạm hoãn học GDQP-AN
 2. Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn học GDQP-AN

1.1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

 1. a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;
 2. b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;
 3. c) Sinh viên là người nước ngoài.

1.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi một trong những học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm:

Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập một trong những học phần, nội dung trong chương trình GDQP-AN và đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10).

1.3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

 1. a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
 2. b) Sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;
 3. c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

1.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

 1. a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;
 2. b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.
 3. Thủ tục để thực hiện miễn, giảm, hoãn môn học GDQP-AN

2.1. Thủ tục miễn học môn học GDQP&AN:

Sinh viên nộp 01 bản photo công chứng giấy tờ hoặc chứng chỉ GDQP-AN đã có  về Phòng CTCT & Quản lý sinh viên của Trường  (P.112/Nhà A1). Thời hạn nộp, chậm nhất ngày 25/11/2016.

2.2. Thủ tục miễn học, miễn thi một trong những học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, 

Sinh viên K57 trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP-AN nhưng đã học một trong những học phần, nội dung trong chương trình GDQP-AN và đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10), nay có nguyện vọng đăng ký học bổ sung các môn học chưa đạt: đến phòng CTCT & Quản lý sinh viên của trường (P.112/Nhà A1) xin cấp Giấy giới thiệu đi học và Bảng điểm các học phần GDQP-AN đã học; sau đó nộp choTrung tâm GDQP-AN (Đại học Quốc gia Hà Nội).

2.3. Thủ tục miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

 1. a) Sinh viên là người khuyết tật: nộp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật cho choTrung tâm GDQP-AN (Đại học Quốc gia Hà Nội) khi đến học.
 2.        b) Sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành: nộp giấy tờ về sức khỏe theo quy định choTrung tâm GDQP-AN (Đại học Quốc gia Hà Nội) khi đến học.
 3. c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân: nộp giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân choTrung tâm GDQP-AN (Đại học Quốc gia Hà Nội) khi đến học.

2.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

Sinh viên thuộc đối tượng 1.4, mục D phải nộp đơn xin tạm hoãn học môn học GDQP&AN và các giấy tờ về sức khỏe có liên quan tại Phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày 25/11/2016. Hết thời gian tạm hoãn, sinh viên tự bố trí lịch học phù hợp để hoàn thành chương trình GDQP-AN theo quy định.

Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch trên.

 Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các lớp SV;

- Các P, K, TT;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Tổng hợp các khoản kinh phí học tập GDQP-AN: xem tại đây

Danh sách sinh viên K58 học tập GDQP- AN (đợt 2): xem tại đây