CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT THAM GIA ĐÀO TẠO

Từ ngày thành lập đến nay bộ môn đã giảng dạy 10 môn học

Toán cao cấp

Cơ học lý thuyết

Cơ học cơ sở

Sức bền vật liệu

Cơ học ứng dụng

Lý thuyết dao động

Dao động và điều khiển

Dao động kỹ thuật

Cơ học môi trường liên tục

Áp dụng lý thuyết truyền sóng vào bài toán cọc

Hiện nay, Nhiệm vụ trọng tâm của bộ môn là giảng dạy các môn học cho tất cả các ngành học thuộc hệ chính quy và tại chức, cao đẳng bao gồm các môn học:

                             Cơ học cở sở 1

                             Cơ học cở sở 2

                             Dao động và điều khiển