Ban chủ nhiệm khoa cơ khí

Chức năng nhiệm vụ:
– Quản lí ngành kỹ thuật cơ khí
– Định hướng phát triển của Khoa về đội ngũ cán bộ, chương trình đào tạo.
– Quản lí phối hơp giữa các bộ môn trong khoa về nhân sự, giảng dạy, nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất trong Khoa và với các khoa trong, ngoài trường.
– Chuyển tải mọi chủ trương chinh sách của Đảng, Nhà nước, của Trường tới các bộ phận và cán bộ giáo viên trong Khoa.
– Quản lí sinh viên thuộc Khoa.
– Cùng các Bộ môn chăm lo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH

Nội dung đang đươc cập nhật…