Bài giảng Đồ họa Kỹ Thuật 2

Dưới đây là link tải bài giảng môn học Đồ họa kỹ thuật 2 – Bộ môn ĐHKT:

Thông số bài giảng

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwbjBBeUZqSHIyZDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B3M6fiRK7irwWU5fMUlHRVBvakk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/0B3M6fiRK7irwanN4bTN1Z0ZYUXc?usp=sharing

Link bài tập công trình đất

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwMG5PdWFyX3Jfenc/view?usp=sharing

Bài tập ôn tập DHKT 2

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwX0xmb3hEc3RlSzA/view?usp=sharing

Gửi các bạn bài tập hôm trước mình chữa.

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwMWN5ZE9tM2lmdGM/view?usp=sharing

Chúc các bạn học tốt!