Bài giảng Đồ họa Kỹ Thuật 2

Dưới đây là link tải bài giảng môn học Đồ họa kỹ thuật 2 – Bộ môn ĐHKT:

https://drive.google.com/drive/folders/0B3M6fiRK7irwanN4bTN1Z0ZYUXc?usp=sharing

Link bài tập công trình đất

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwMG5PdWFyX3Jfenc/view?usp=sharing

Bài tập ôn tập 09/03/2017

https://drive.google.com/file/d/0B3M6fiRK7irwaG93X2lTN1lKTkE/view?usp=sharing